Legislatie

Autorizația de funcționare ca si Unitate Protejata Autorizata

Informații necesare pentru afacere dumneavoastră.
Întrucât inserția sociala si profesionala este considerabila in societatea româneasca, legislația-cadru instituie o serie de obligații privind angajarea persoanelor cu handicap. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 republicata, autoritățile si instituțiile publice, respectiv persoanele juridice din domeniul public sau privat care au cel puțin 50 de angajați, cu excepția instituțiilor publice de apărare naționala, ordine publica si siguranța naționala, au obligația de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

Ce sunt unitățile protejate autorizate?

Unitățile protejate pot fi înființate si autorizate de către persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, care îndeplinesc următoarele condiții:

 • sunt operatori economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate cu contract individual de munca;

 • sunt secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice sau din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie si cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap; 

 • sunt persoane fizice cu handicap autorizate potrivit legii sa desfășoare activitati economice independente, inclusiv asociații familiale care au in componenta o persoana cu handicap.

Va recomandam:
Din perspectiva diversității activităților din economia naționala, nu toți angajatorii pot utiliza eficient forța de munca oferita de persoanele cu handicap. Prin urmare, angajatorii care nu îndeplinesc obligația legala arătata mai sus pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre obligațiile alternative, in condițiile art. 78 alin. (3) lit. a)- b) din lege:

 • angajatorii care nu își îndeplinesc obligația de încadrare a persoanelor cu handicap, pot opta pentru plata lunara către bugetul de stat a unei sume reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, înmulțit cu numărul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
 • o alta opțiune consta in achiziționarea de produse sau servicii de la unități protejate autorizate, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neîndeplinirea obligației de încadrare a persoanelor cu handicap. Achiziționarea produselor sau serviciilor de la unitățile protejate se realizează lunar in baza unui contract, insotit de factura si de dovada plătii.Neîndeplinirea in mod alternativ a obligațiilor prevăzute de art. 78 din Legea nr. 448/2006 republicata, se sancționează de către inspectorii de munca cu amenda contravenționala de la 15.000 lei la 20.000 lei.

Informații si recomandări privind înregistrarea in contabilitate a colaborării cu unitatea noastră protejata:

Important
Veți declara cu ajutorul formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plata la bugetul de stat“ următoarele:

 1. suma datorata bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara înmulțit cu numărul de locuri de munca in care nu ați angajat persoane cu handicap;
 2. suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achiziționarea de produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe baza de parteneriat.
 3. în cazul in care ați optat pentru achiziționarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitățile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plata la bugetul de stat“ se va completa astfel:
 • in situația in care valoarea achizițiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in luna de raportare nu exista obligația declarării poziției 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“;
 • in situația in care valoarea achizițiilor este mai mica decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, in luna de raportare, la poziția 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“ se declara diferența dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achiziționate;
   
 •  in situația in care valoarea achizițiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, poziția 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“ nu se declara in luna de raportare, iar diferența de sume se reportează in lunile următoare prin diminuarea obligației de plata.

 

Important
Salariații care nu sunt angajați cu norma întreaga vor fi incluși in numărul mediu proporțional cu timpul de lucru prevăzut in contractul individual de munca.

 • Procentul de 4% aplicat asupra numărului mediu de salariați astfel calculat va fi un număr format din doua zecimale pe care îl veți înmulți cu 50% din salariul minim brut pe tara.
 • Puteți achiziționa produse de la unități protejate doar parțial, existând posibilitatea plații doar a sumei neacoperite.
 • In situația in care achiziționați produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decât suma datorata bugetului de stat, veți datora bugetului de stat diferența de suma.
 • In situația in care achiziționați produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decât suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, nu datorați nicio suma bugetului de stat.
 • Diferența in plus o veți reporta in luna următoare, in sensul diminuării sumei de plata.

 

Lista actelor normative care ghidează funcționarea unei întreprinderi protejate și modalitățile de colaborare cu aceasta:

 1. Legea 448 / 2006 republicata, cu modificările si completările ulterioare
 2. HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a Legii 448
 3. OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448
 4. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006
 5. Legea 207 / 2009 pentru aprobarea OUG 86 / 2008 pentru modificarea Legii 448 / 2006
 6. HG 89 / 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007
 7. Ordinul 1372/29.09.2010, al Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676/5.X.2010